Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Cam-drin domestig

Deall cam-drin domestig 

Gall unrhyw un fod yn ddioddefwr cam-drin domestig, beth bynnag ei ryw, rhywedd, oed, ethnigrwydd, statws economaidd-gymdeithasol, rhywioldeb neu gefndir. Gall cam-drin domestig fod yn: 

 • seicolegol neu’n emosiynol 
 • corfforol 
 • ymddygiad treisgar neu fygythiol
 • rhywiol 
 • economaidd neu ariannol
 • ymddygiad sy’n rheoli neu’n gorfodi
 • ar-lein neu ddigidol
 • stelcio

Nid dim ond rhwng partneriaid sy’n byw gyda’i gilydd y mae cam-drin domestig yn digwydd. Gallai ddigwydd rhwng aelodau o deulu neu bobl sy’n byw ar wahân.

Beth allwch chi ei wneud os yw’n digwydd i chi 

Os ydych yn profi cam-drin domestig, mae’n bwysig cofio nad oes bai arnoch chi. Mae help ar gael, a byddwch bob amser yn cael eich trin â charedigrwydd a pharch.

 1. Ceisiwch siarad â rhywun rydych yn ymddiried ynddo. Gall hyn fod yn anodd iawn, ond gall dweud wrth rywun eich helpu i wneud penderfyniadau pwysig a chael mwy o gymorth os oes arnoch ei angen.
 2. Cysylltwch â’r Llinell Cam-drin Domestig Genedlaethol ar 0808 2000 247. Gallant wrando a rhoi cyngor cyfrinachol i chi am beth bynnag y mae arnoch ei angen – boed yn gymorth emosiynol neu help â phethau ymarferol, fel materion tai a budd-daliadau. Os oes arnoch angen dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain neu os byddai’n well gennych siarad â rhywun ar-lein, ewch i www.nationaldahelpline.org.uk. Darllenwch fwy am sut i gael help ar gyfer cam-drin domestig.
 3. Rhowch wybod i’r heddlu am y gamdriniaeth. Byddant yn cymryd y mater o ddifrif a byddant yn gallu eich diogelu. Mewn argyfwng ffoniwch 999. Os nad yw’n argyfwng, gallwch eu ffonio ar 101, riportio ar-lein neu fynd i orsaf heddlu leol.

Beth i’w wneud os ydych yn meddwl bod rhywun yn cael ei frifo 

Ceisiwch siarad â’r person am ei sefyllfa. Gofynnwch a yw’n iawn, cynigiwch gefnogaeth a gadewch iddo ef neu hi wybod nad yw ymddygiad o’r fath yn dderbyniol. Gallwch hefyd ysgrifennu beth rydych wedi ei weld a chynnig helpu i’w riportio.

Gallech gysylltu â’r Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Genedlaethol ar 0808 2000 247 i ofyn am gyngor. Gallwch hefyd siarad â’r heddlu drwy ffonio 101, neu drwy ffonio 999 os yw’n argyfwng.

 Darllenwch fwy am sut i helpu rhywun a allai fod yn ddioddefwr cam-drin domestig.

Ar ôl riportio cam-drin domestig 

Fel dioddefwr trosedd ddifrifol, mae gennych hawl i gymorth ychwanegol gan yr heddlu, y llysoedd a gwasanaethau dioddefwyr. Gallai hyn gynnwys: 

 • trefnu bod gwasanaeth cymorth arbenigol yn cysylltu â chi
 • rhoi gwybod i chi am fesurau arbennig a allai eich helpu i roi tystiolaeth mewn llys

Gallwch ddarllen mwy am eich hawliau yn y  Cod Dioddefwyr.

Gwaharddebau argyfwng

Gan ddibynnu ar amgylchiadau eich camdriniaeth, mae’n bosibl y bydd yr heddlu’n gallu gwneud cais am amodau mechnïaeth gan y llys a gorchymyn amddiffyn i roi rhagor o ddiogelwch i chi, er enghraifft gorchymyn amddiffyn rhag trais domestig neu orchymyn amddiffyn rhag stelcio.

Mae’n bosibl hefyd y gallwch wneud cais am orchymyn rhag molestu yn uniongyrchol i’r llys teulu.

Darllenwch fwy am waharddebau argyfwng.

Geirfa 

Mesurau arbennig 

Y cymorth ychwanegol y gall llys ei roi i helpu tystion bregus neu sydd wedi eu brawychu i roi eu tystiolaeth orau. Gallai’r mesurau hyn gynnwys rhoi sgriniau o amgylch y blwch tystion. 

Cod Dioddefwyr 

Mae’r Cod Dioddefwyr yn esbonio’r hawliau y gall pawb ddisgwyl eu cael fel dioddefwr trosedd. Mae fersiynau gwahanol ar gael, gan gynnwys taflenni, llyfryn hawdd ei ddeall, a’r cod llawn yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.