Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Gwneud cwyn

Fel dioddefwr neu dyst i drosedd, rydych yn haeddu cael eich trin ag urddas, sensitifrwydd a pharch. Gallwch gwyno os ydych yn anfodlon â’r ffordd y cawsoch eich trin gan unrhyw rai o’r gwasanaethau sy’n eich cefnogi ar ôl trosedd. Gall eich cwyn fod ynglŷn ag unrhyw gam o’r broses – o riportio trosedd yn y lle cyntaf i’r gefnogaeth a gynigir ar ôl treial.

Mae ffyrdd gwahanol o ymdrin â phob cwyn, gan ddibynnu a yw’n ymwneud ag:

  • asiantaeth cyfiawnder troseddol, fel yr heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron neu’r llysoedd
  • elusen leol neu wasanaeth cymorth arbenigol

Cwyno am asiantaeth cyfiawnder troseddol

Mae’r Cod Dioddefwyr yn esbonio’r hawliau y gall pawb ddisgwyl eu cael fel dioddefwr trosedd. Os ydych yn teimlo nad yw eich hawliau wedi’u bodloni, gallwch wneud cwyn.

Y camau i wneud cwyn

  1. Trafod eich cwyn gyda’r sawl rydych wedi bod yn delio gydag ef/hi.
  2. Os nad ydych yn gallu siarad â’r person hwn, neu os nad ydych yn fodlon â’i ymateb, gwnewch gŵyn ffurfiol i’r sefydliad y mae’n gweithio iddo, er enghraifft eich heddlu lleol neu Wasanaeth Erlyn y Goron.
  3. Os oes angen, bydd y sefydliad yn anfon eich cwyn ymlaen i’r lle iawn ac yn rhoi gwybod i chi.

Dylech gael cydnabyddiaeth cyn pen 10 diwrnod gwaith a chael gwybod pryd i ddisgwyl ymateb. Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon, gallwch ofyn i’ch AS lleol anfon eich cwyn ymlaen i’r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd, sy’n gyfrifol am ystyried cwynion sy’n ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus.

Cwyno am elusen neu wasanaeth cymorth arbenigol

Nid yw llawer o elusennau a gwasanaethau lleol yn dod o dan y Cod Dioddefwyr, ond bydd ganddynt eu proses gwyno eu hunain. Dechreuwch drwy wneud cwyn yn syth i’r elusen neu’r gwasanaeth.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.