Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Eich hawliau yn ystod treial mewn llys

Mae gennych hawl i gael gwybod: 

  • amser, dyddiad a lleoliad gwrandawiadau llys 
  • canlyniad gwrandawiadau llys 

Os gofynnir i chi roi tystiolaeth yn y llys, mae gennych hawl: 

  • i gael gwybod beth i’w ddisgwyl yn y llys a pha gymorth y gallai fod arnoch ei angen 
  • i gael cyfle i ymweld â’r llys cyn y gwrandawiad
  • ar ôl hysbysu’r llys, i fynd i mewn drwy fynedfa wahanol i’r diffynnydd ac i eistedd mewn man aros ar wahân, os oes modd 
  • i gyfarfod rhywun o Wasanaeth Erlyn y Goron i holi am broses y llys, os oes modd 

Os caiff y diffynnydd ei ganfod yn euog, mae gennych hawl: 

  • i ddarllen eich Datganiad Personol Dioddefwr yn uchel neu i gael rhywun i’w ddarllen yn uchel ar eich rhan yn y llys, os yw’n briodol 
  • i gael gwybod pa ddedfryd a roddwyd i’r troseddwr, gan gynnwys eglurhad byr o’r ddedfryd 

Gallwch ddarllen mwy am eich hawliau fel dioddefwr neu dyst i drosedd yn y  Cod Dioddefwyr a Siarter y Tystion.

Mae gennych hawl gyfreithiol mewn achosion llys yng Nghymru i siarad Cymraeg wrth roi tystiolaeth. Bydd y llys yn gwneud y trefniadau angenrheidiol i gael cyfieithydd ar y pryd Cymraeg cymwys a bydd yn talu’r gost. Os bydd angen, bydd y llys hefyd yn sicrhau bod unrhyw gwestiynau a ofynnir i chi yn Saesneg yn cael eu cyfieithu i’r Gymraeg i’ch helpu i roi eich tystiolaeth yn Gymraeg.

Geirfa

Gwasanaeth Erlyn y Goron  

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn cyflwyno achosion troseddol yn y llys ar ôl i’r heddlu ymchwilio iddynt.

Diffynnydd 

Y person sydd wedi’i gyhuddo o gyflawni trosedd. 

Cod Dioddefwyr 

Mae’r Cod Dioddefwyr yn esbonio’r hawliau y gall pawb ddisgwyl eu cael fel dioddefwr trosedd. Mae fersiynau gwahanol ar gael, gan gynnwys taflenni, llyfryn hawdd ei ddeall, a’r cod llawn yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Siarter y Tystion 

Dogfen gan y llywodraeth sy’n nodi sut y gall tystion ddisgwyl cael eu trin gan yr heddlu os bydd yn rhaid iddynt roi tystiolaeth yn y llys. Mae gwahanol fersiynau ar gael, gan gynnwys taflen hawdd ei ddeall a’r siarter llawn yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.